Głośni sąsiedzi to zmora. Tacy co np. słuchają muzyki, aż dom się trzęsie – często do późnej nocy. Albo wrzeszczą podczas pijackich libacji. Zakłócać spokój można na wiele sposobów.

Często nie pomagają interwencje, a także spotykamy się z agresją. I tutaj z wsparciem przychodzi Kodeks Wykroczeń. Art. 51 penalizuje zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Warto zwrócić uwagę, że nie przedstawia on enumeratywnej listy wykroczeń, a jedynie przykłady. Nie ogranicza także występku tylko do hałasu i czasu ciszy nocnej. A więc może to być dowolny rodzaj zakłócania spokoju w dowolnej porze dnia. Oczywiście, np. zabawa dzieci na podwórku, jeśli nie wykracza poza przyjęte standardy, zakłócaniem spokoju raczej nie będzie.
Kolejna ważna sprawa, to sposób ścigania. Jest to wykroczenie ścigane z urzędu. W konsekwencji, po powiadomieniu organu porządkowego (policja, straż miejska), ten organ podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu i zgłaszający nie musi w nim uczestniczyć.To istotne, bo nierzadko policja, które do takich interwencji (wiem z własnego doświadczenia) nie jest wyrywna, próbuje zniechęcić zgłaszającego, sugerując, że będzie musiał składać zeznania, czy w inny sposób uczestniczyć w czynnościach. A w sytuacji, gdy zakłócający jest agresywnym osiłkiem, można po prostu bać się wystąpić przeciwko niemu w sposób jawny. Więc – nie trzeba. I jeśli policja uzależnia interwencję od udziału zgłaszającego – to jest niekompetentna lub świadomie dąży do zniechęcenia zgłaszającego.
Generalnie, nie należy dać się zbywać. W przypadku pojedynczego incydentu funkcjonariusze, jeśli uda się ich namówić na interwencję, mogą przyjechać po fakcie, jednak jeśli mamy powtarzający się problem, należy zgłaszać i jeśli do interwencji nie dochodzi – skarżyć do wyższej instancji. Brońmy naszego prawa do spokoju!

Dz.U.2021.281 t.j.

Akt obowiązujący Wersja od: 20 maja 2021 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  51.  [Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego]
§  1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§  3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.