Po wielu latach zastoju, coś się zaczyna dziać na prywatnej działce wzdłuż ul. Tańskiego. Firma Gant miała zgodę na postawienie tam pięciu budynków biurowo – handlowych, co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednak Gant zbankrutował i przez ostatnie lata na działce nic się nie działo.

Teraz widzimy, że nowy właściciel stawia jakieś konstrukcje z kontenerów mieszkalnych. Spółdzielnia próbuje ustalić, jakie są plany właściciela, oraz czy podejmuje zaniechaną inwestycję zgodnie z pierwotnymi planami, czy ma jakieś inne plany.

Instytucje miasta w chwili obecnej nie mają wiedzy o tym, co jest realizowane na działce. Nie ma zgłoszenia budowy ani wniosków np. o przyłącza. Sprawa jest przez Spółdzielnię drążona.

My, mieszkańcy obszaru ulicy Tańskiego jesteśmy zaniepokojeni, bo konstrukcja kontenerów przypomina tani hotel modułowy, a takiego sąsiedztwa nie chcemy i gdyby były takie plany, to są one niezgodne z planem zagospodarowania.

Dlatego Stowarzyszenie chciałoby zaangażować także mieszkańców w nadzór społeczny.

Przygotowaliśmy pismo do Prezydenta Wrocławia, Pana Jacka Sutryka, informujące o naszych obawach.

W dniu 7.05.2021 o godzinie 18 będziemy zbierać podpisy pod pismem (plac koło Odlotowej).

Treść pisma:

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SZÓSTKA”

Wrocław, 07.05.2021 r.

Prezydent Wrocławia
Pan Jacek Sutryk
Sukiennice 9
50-107 Wrocław

dot.: Inwestycja na obszarze objętym MPZP dla rejonu ulicy Bystrzyckiej we Wrocławiu, przyjętym uchwałą nr VIII/143/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Prezydencie

Przywołany wyżej MPZP obejmuje obszar położony między ulicami Bystrzycką i Tańskiego i będący w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Spółdzielni Mieszkaniowej “Szóstka”.
Fragment tego obszaru – pas od ulicy Bystrzyckie jest własnością gminy, pas leżący wzdłuż ulicy Tańskiego do podmiotu prywatnego. Kilka lat temu, ówczesny właściciel, firma Gant, planował tam, zgodnie z MPZP, budowę obiektów biurowo-usługowych. Jak nam wiadomo, przygotowany został projekt i wydane zezwolenie na budowę. 

W tamtym czasie inwestor i Spółdzielnia prowadzili rozmowy dotyczące uporządkowania obszaru ulicy Tańskiego, doszło do pewnych ustaleń, w ramach których Spółdzielnia wykonała projekt oświetlenia ulicy. Z powodu upadłości Ganta inwestycja nie została podjęta.

W chwili obecnej obserwujemy działania na tej działce, polegające na ogrodzeniu dwóch fragmentów i ustawianiu konstrukcji z kontenerów mieszkalnych. Brak jest tablicy informacyjnej budowy, jedynie tablice informujące, iż będzie parking.

Nasze zaniepokojenie wzbudza, po pierwsze, brak oficjalnej informacji o podjęciu inwestycji oraz ilość ustawianych kontenerów. Nasuwa się podejrzenie, że mogą one być przeznaczone na jakiegoś rodzaju cele hotelowe. Taka ilość kontenerów mieszkalnych nie jest spotykana na budowach stosunkowo niewielkich inwestycji budowlanych. A nawet, jeśli miałyby być przeznaczone dla pracowników budowy, to powinny chyba spełniać wymagania sanitarno-epidemiologiczne (woda bieżąca, ścieki itp), a przebywający tam pracownicy posiadać jakieś formy zatrudnienia związane z realizacją inwestycji.

My, mieszkańcy Spółdzielni nie protestujemy przeciwko samej inwestycji, jeśli zgodna ona jest z MPZP dla tego obszaru. Jednak chcielibyśmy wiedzieć, jako interesariusze, co wynika z bezpośredniego sąsiedztwa, czy właściciel działki posiada zezwolenie na budowę (uprzednie zezwolenie prawdopodobnie straciło ważność z powodu niepodjęcia  inwestycji, lub przerwy w jej realizacji, w ciągu trzech lat od wydania decyzji) oraz, czy uległ zmianie pierwotny projekt.

Mamy także nadzieję, że nie ma planów zmiany MPZP dla tego obszaru w kierunku rozszerzenia zakresu dopuszczalnych kategorii przeznaczenia terenu. Biorąc pod uwagę bliskość zabudowy mieszkaniowej, dotychczasowy MPZP w miarę dobrze chroni prawa mieszkańców do jakości miejsc zamieszkania, jednocześnie daje inwestorowi duże możliwości w realizacji celów biznesowych.

Z wyrazami szacunku

mieszkańcy (lista podpisów w załącznikach)